Фестиваль ПЕДАГОГИКА 21 ВЕКА

наша организация фестиваль правление
Национальная Академия педагогических наук Украины
http://www.osnova.com.ua/
«Шкільний світ»
director-ua.info
«Украина 3000»
Журнал «Пізнайко від 2 до 6″
Музыка, исполненная с душой
Звиад Арабули
УНИВЕРСИТЕТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
«Тавале»-фестиваль
Фестиваль Авторских Разработок и Тренингов «ФАРТ»
Альфа – фест

Георгинова Лариса

Георгінова Лариса Вікторівна,

кандидат педагогічних. наук,  доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, проректор із питань розвитку Українського гуманітарного інституту ( Україна, м.Буча)

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА МУЛЬТИКУЛЬТУРНУ  КОМУНІКАЦІЮ

В умовах розвитку міжнародного співробітництва актуальність формування у студентів багатомовності визначається тим, що володіння кількома мовами сприяє не тільки вмінню орієнтуватись у сучасному багатомовному світі та вирішувати питання ділових партнерських відносин у мультикультурному просторі, але й з повагою ставитись до культури іншого народу, його менталітету, цінностей, пріоритетів, особливостей організації життя.

Особливо гостро відчувається ця потреба на факультетах нефілологічного спрямування. Прагнення науковців і викладачів іноземної мови якісно трансформувати навчально-виховний процес у вищезазначеному напрямі часто не досягають поставленої мети.

При аналізі вищезазначеної проблеми науковці найчастіше наголошують на таких факторах як недостатня орієнтованість навчання іноземних мов на сучасні комунікативні методики; брак реальної практики користування мовою; методична підготовка викладачів, які навчають мови, не завжди достатньо висока, зокрема тому, що для курсів методики мови в педагогічних навчальних закладах відводиться мало часу; недостатнім є забезпечення мовних курсів навчальними мультимедійними засобами [1,с.28]. Тим самим акцент, здебільшого, ставиться на недоліках операційно-технічної сфери цього виду діяльності. При цьому мотиваційно-потребнісна сфера діяльності особистості студента часто залишається недостатньо дослідженою. У той самий час потреби, інтереси, ціннісні орієнтації та мотиви відіграють провідну роль у погляді на досягнення мети [4, с.160] , у даному випадку, при вивченні іноземних мов.

Отже, необхідно забезпечити перехід від освіти, головним суб’єктом якої є навчальна інформація, до освіти, головним суб’єктом якої є студент як творець власної особистості, центральним компонентом особистості якого є ціннісні орієнтації , що виконують регулюючу функцію його поведінки.

Метою нашого дослідження є аналіз  найбільш ефективних педагогічних умов та інноваційних засобів навчання, які цілеспрямовано впливають на формування ціннісних орієнтацій студентів   на мультикультурну комунікацію

Оскільки оволодіння декількома іноземними мовами є тільки одним із факторів підвищення конкурентоспроможності випускника, розглядаючи педагогічний аспект формування ціннісних орієнтацій особистості майбутнього фахівця, ми робимо акцент на продуктивності його самоуправління цим процесом з точки зору вирішення тих завдань, які забезпечують підґрунтя його фахової компетентності та культури. Крім того, поширення нових інформаційних технологій, серед яких важливе місце посідають комп’ютерні мережі, ставить особливі вимоги до використання їх при підготовці та вихованні фахівця, пов’язуючи його імідж із професіоналом інноваційного типу. Створення такого принципово нового підґрунтя для розвитку та саморозвитку особистості майбутнього фахівця , здатного до роботи у певному полікультурному просторі, сприятиме, на наш погляд, розробці інноваційних підходів до процесу формування ціннісних орієнтацій студентів.

Ми визначаємо ціннісні орієнтації як компонент структури особистості, який постійно розвивається та виявляє її суб’єктивне ставлення до суспільно значимих цінностей.

У контексті нашого дослідження мова кожного народу світу у широкому розумінні є цінністю сама по собі. У більш вузькому значенні для кожної особистості різні аспекти оволодіння мовою можуть бути цінністю, або цінністю можуть бути різні аспекти професійної діяльності, на які впливає рівень володіння мовами.

Виходячи з мети дослідження, нами було визначено наступні  групи цінностей: цінності    вищого порядку, моральні, пізнавальні, творчі, пов’язані із процесом оволодіння мовами, естетичні, престижні, матеріальні, утилітарні.

Ціннісні орієнтації студентів відповідно до зазначених груп цінностей нами охарактеризовано завдяки створенню ідеальної (теоретичної) моделі особистості студента, який досконало володіє декількома іноземними мовами та розглядає свою майбутню професію для себе як значну цінність.

Зважаючи на те, що, наприклад, навчальні плани підготовки студентів нефілологічних спеціальностей  у традиційній системі вищої школи України не мають можливості забезпечити навіть за обсягом передбачених навчальних годин засвоєння хоча б однієї іноземної мови на рівні вільного володіння, а сучасному випускнику  значну конкурентну перевагу може створити володіння ним 3-4 іноземними мовами, нами було проаналізовано декілька мультимедійних засобів вивчення іноземних мов та  в якості альтернативного підходу апробовано в цілях сприяння вирішенню зазначеної проблеми технічний засіб навчання нового покоління «Лінгвотренажер En101»[2].

Переваги «Лінгвотренажера En101» як універсального високотехнологічного мультимедійного засобу порівняно з іншими інтернет-продуктами полягає у тому, що він дозволяє вивчати 9 іноземних мов (англійську, німецьку, французьку, китайську. корейську. японську. латиську, іспанську. російську) з 30 мов світу, сприйняття навчального матеріалу йде невимушено по трьох каналах (візуальному, слуховому, особистому мовленнєвому); декілька мов одночасно можна вивчати за єдиним алгоритмом; усі фрази. діалоги, тести тощо записані у виконанні носіїв мови; для студента він є ненав’язливим «викладачем» та терплячим «репетитором»; дозволяє набути практики розмовної мови та спілкування;   набути повноцінних навичок  навчатися самостійно, сподіваючись не на зовнішній контроль з боку викладача, а розвиваючи   самоконтроль;     надолужити час, у багатьох випадках, згаяний у шкільні роки на безцільне відсиджування уроків іноземної мови.

Завдяки активному задіюванню всіх каналів сприйняття навчального матеріалу: зоровому, слуховому, особисто мовленнєвому, кінестетичному запам’ятовуванню при наборі тексту іноземною мовою, що супроводжується  постійною підтримкою емоційного комфортного стану, студенти із задоволенням  засвоюють великий обсяг додаткового навчального матеріалу самостійно.

На підставі вивчення передового педагогічного досвіду із  застосування  лінгвотренажера «Еn101» у різних країнах світу, нами було проведено експериментальне дослідження щодо ефективності його використання  у процесі формування   у студентської молоді нефілологічних спеціальностей ціннісних орієнтацій на мультикультурну комунікацію. В експерименті брало участь декілька вищих навчальних закладів Казахстану, Росії та України. Експериментальними  майданчиками,   для цього стали Петропавловський: гуманітарний коледж імені Магжана Жумабаєва (Казахстан), Мурманський державний  гуманітарний університет (Російська Федерація), Український гуманітарний інститут (Україна).

У результаті експериментальної роботи  на даному етапі було виявлено позитивні тенденції щодо підвищення рівня  сформованості у студентів ціннісних орієнтацій на користь особистої та колективної праці   для людей та турботу про них,   відповідальність перед колективом,   толерантність,     можливість міжкультурного спілкування, розширення кругозору,    можливість спілкування з носіями мови без перекладача,   усвідомлення своїх здібностей до вивчення мов, упевненість у собі, підвищення рівня самооцінки,     свободу щодо вдосконалення  своїх мовленнєвих навичок,     можливість самостійно вивчати мови, можливість для свободи творчості,        організаторську діяльність. На практиці більшість із них відчуло    насолоду від результатів своєї праці,   радість від результатів вивчення мови та допомоги іншим,  задоволення від суспільного визнання.

Таким чином, за умови зацікавленості  студентської  молоді в оволодінні іноземними мовами, підтримки її ініціатив, усвідомлення нею своєї потенційної конкурентоспроможності на міжнародному ринку  глобалізованого світу,  цілеспрямованого використання інноваційних форм навчальної та поза навчальної діяльності, підкріплених засобами Інтернет-технологій, формування ціннісних орієнтацій на мультикультурну комунікацію відбувається достатньо єфективно.

Хоча загальна динаміка щодо формування у студентської молоді ціннісних орієнтацій на мультикультурну комунікацію  є позитивною та    щороку поліпшується, до повного розв’язання проблеми ще потрібно докласти чимало зусиль.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Біла книга національної освіти України /акад..пед.наук України; за ред. В. Г.Кременя.-К., 2009.-185 с.
  2. Богданов А. В. Лингвотренажер – ТСО нового поколения и важное звено в организации массового обучения разговорным иностранным языкам / А.Богданов // Сборник трудов 2-й Международной научно-практической конференции «Иностранные языки в дистанционном обучении».-ПГТУ, 2007.
  3. Георгінова Л. В., Богданов О. В. Психолого-педагогічні підходи до формування здібностей майбутніх менеджерів до самоуправління діловою кар’єрою з використанням високотехнологічних лінгвотренажерів /Л.Георгінова, О. Богданов     // Матеріали Міжнар. науково- практ. конф. «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації». – Буча: УГІ,  2011.- С.12-14.

Iнтерв’ю http://files.mail.ru/8WKI97

Оставьте комментарий

Новости

Акбашев Талгат Фоатович

Программа Фестиваля «Педагогика XXI века»

Авторам и ведущим

Фестиваль «Педагогика XXI века: 20 лет спустя»

Фасоля Анатолий Николаевич

Государство государственных людей педагогам XXI века

Государство государственных людей Зульфия мингажева: «Верить в свое призвание»

Положение о конкурсе образовательных программ

Проект «Домашняя школа», XVII Фестиваль педагогики

© 2006-2017 Фестиваль Педагогика XXI века

webstyle disign | карта сайта